DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
TREO TƯỜNG
1HP 1.5HP 2HP 2.5HP
Vệ sinh máy lạnh Bộ 150k – 180k
Xử lý chảy nước Bộ 250k
Thay tụ đề block Cái  550k  550k  600k  650k
Thay contactor Cái
Châm gas bs (R22) Bộ  200k  200k  250k  300k
Châm gas bs (R32, 410a) Bộ  250k  250k  300k  350k
Bơm gas hoàn toàn (R22) Bộ  550k  650k  850k  950k
Bơm gas hoàn toàn (R32, 410a) Bộ  750k  850k  1.050k  1.250k
Sửa board (mono) Cái  650k  750k  850k  950k
Sửa board (inverter) Cái  950k  1.150k  1.350k  1.550k
Thay remote Cái 300k 300k 300k 300k
Thay block (mono) Cái  1.800k  2.300k  2.900k  3.900k
Thay block (inverter) Cái  2.150k  2.750k  3.850k  4.450k
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (mono) Cái  950k  1.150k  1.450k  1.850k
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (inverter) Cái  1.250k  1.450k  1.750k  2.350k
Thay lồng sóc (mono) Cái  800k  950k  1.050k  1.200k
Thay lồng sóc (inverter) Cái  1.000k  1.150k  1.250k  1.400k
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (mono) Bộ  950k  1.150k  1.450k  1.850k
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (inverter) Bộ  1.050k  1.250k  1.550k  1.950k
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (mono) Bộ  1.350k  1.550k  1.850k  2.250k
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (inverter) Bộ  1.450k  1.650k  1.950k  2.350k
Lắp đặt máy lạnh Bộ 350k 350k 450k 450k
Tháo máy lạnh Bộ 200k 200k 250k 250k
Tháo lắp dàn lạnh/dàn nóng Chiếc  300k  300k  400k  450k
Tháo, lắp máy lạnh Bộ  500k  500k  600k  700k
Tháo, lắp, vận chuyển máy lạnh Bộ 550k 550k 650k 800k
Ống đồng >= 6mm Mét  170k  170k  180k  210k
Dây điện 1.5mm Mét  8k  8k
Dây điện 2.5mm Mét  12k  12k
Hút chân không Bộ  250k  250k  250k  300k
Nén ni tơ Bộ  300k  300k  350k  400k
Ống thoát nước pvc Mét  20k  20k  20k  20k
Ống thoát nước ruột gà Mét  10k  10k  10k  10k
Superlon Mét  25k  25k  32k  32k
MCB máy lạnh Cái
CB máy lạnh Cái  200k  200k  250k  300k
Eke Cặp  150k  150k  200k  200k

Giá ÂM – ÁP TRẦN – TỦ ĐỨNG

DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
ÂM – ÁP TRẦN – TỦ ĐỨNG
2.5HP 3HP 4HP 5HP
Vệ sinh máy lạnh Bộ
Thay tụ đề block Cái
Thay contactor Cái  950k  1.150k  1.350k  1.550k
Châm gas bs (R22) Bộ  350k  400k  450k  500k
Châm gas bs (R32, 410a) Bộ  400k  450k  500k  550k
Bơm gas hoàn toàn (R22) Bộ  950k  1.100k  1.250k  1.450k
Bơm gas hoàn toàn (R32, 410a) Bộ  1.250k  1.300k  1.650k  1.950k
Sửa board (mono) Cái
Sửa board (inverter) Cái
Thay remote Cái
Thay block (mono) Cái  4.550k  5.300k  8.060k  10.900k
Thay block (inverter) Cái  5.050k  6.100k  8.960k  12.100k
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (mono) Cái
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (inverter) Cái
Thay lồng sóc (mono)
Thay lồng sóc (inverter) Cái
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (mono) Bộ  2.150k  2.350k  2.550k  2.850k
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (inverter) Bộ  2.350k  2.650k  3.250k  3.850k
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (mono) Bộ  2.650k  2.850k  3.050k  4.150k
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (inverter) Bộ  2.850k  3.250k  4.150k  4.950k
Lắp đặt máy lạnh Bộ 700k 750k 750k 750k
Tháo máy lạnh Bộ 400k 400k 450k 450k
Tháo lắp dàn lạnh/dàn nóng Chiếc  500k  500k  600k  600k
Tháo, lắp máy lạnh Bộ  1.100k  1.150k  1.200k  1.200k
Tháo, lắp, vận chuyển máy lạnh Bộ
Ống đồng >= 6mm Mét  230k  250k  270k  290k
Dây điện 1.5mm Mét
Dây điện 2.5mm Mét  12k  12k  12k  12k
Hút chân không Bộ  350k  350k  400k  400k
Nén ni tơ Bộ  400k  600k  600k  700k
Ống thoát nước pvc Mét  20k  30k  30k  30k
Ống thoát nước ruột gà Mét
Superlon Mét  40k  40k  50k  50k
MCB máy lạnh Cái  400k  400k  450k  450k
CB máy lạnh Cái
Eke Cặp